MENÜ

İcra İflas Hukuku

İcra Hukuku; para alacakları dışında Mahkeme kararlarında belirtilen çocuğun teslimi, menkul teslimi, gayrimenkul tahliyesi, irtifak haklarının yerine getirilmesi, bir işin yapılması ya da yapılmaması gibi farklı konuları da kapsamaktadır.  İcra ve İflas Hukuku; İcra Hukuku (Cüzi İcra) ve İflas Hukuku (Külli İcra) olarak iki bölümde incelendiğinde, Cüzi İcrada borçlu veya borçlular karşısında bir veya birkaç alacaklı vardır. Borçlu veya borçlulara ait mal varlıklarının borca yeter miktarı haczedilerek atış işlemlerinden sonra alacaklı veya alacaklılara ödeme yapılır. Külli İcrada borçlu karşısında tüm alacaklılar vardır. Borçlu iflas etmiş olduğundan görevli İcra İflas Müdürlüğü ve İflas Masa görevlileri borçlunun tüm mal varlığını paraya çevirerek alacaklılara usulüne uygun şekilde ödemektedir.    

Devletin icra organları; İcra Mahkemeleri (Hukuk/Ceza) ile İcra Müdürlükleridir. Alacaklı; alacağı için İcra Müdürlüklerine yapacağı başvuru ile borçlu için İcra Takibi yaparak alacağını isteyebilmektedir.

İcra İflas Kanununa icra hukukunu göre kısaca tanımlamak gerekirse; alacaklının süresinde tahsil edilemeyen veya yerine getirilmeyen hak veya alacağını devlet kanalıyla cebren (zorla) alması diyebiliriz. İcra takibi masrafı ise asgari bir maaliyet içerdiğinden sağlıklı sonuçlar almak adına alanında uzman icra avukatları ile çalışmak gerekmektedir. 4 temel takip türü vardır. Bunlar; İlamsız takip, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, İlamılı takip, İflas yolu ile takip diyebiliriz.

İcra İflas hukukunu ilgilendiren genel hukuki konulara örneklemek gerekirse;

*Alacak (Fatura Alacağı, Kira Alacağı, Diğer Alacaklar)

*Borca ve/veya İmzaya İtiraz

*Ev veya İşyeri Tahliyesi

*İhalenin Feshi

*İcra Takibinin İptali

*İcra Takibine İtiraz

*İcra Takibinde Yetki

*İcra Takibinin İptali

*İtirazın Kaldırılması

*İhtiyati Hacze İtiraz

*İstihkak İddiası

*Kıymet Takdirine İtiraz

*Konkordato

*Takipten Önce Menfi tespit Davası

*Takipten Sonra Menfi tespit Davası

*Ödeme Emrine İtiraz

*Sıra Cetveline İtiraz

*Sıra Cetvelinin İptali

*Takibin Taliki Veya İptali

*Şikayet vs. şeklinde maddi hukuka konu olmaktadır.

İlgili faaliyet alanımızda soracağınız tüm soruları web sitemizde yer alan SORU - CEVAP menüsü üzerinden bizlere iletebilirsiniz.