MENÜ

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari kişilik veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eder. Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacirin, ticari işleri ile ticaret hukukuna tabi olduğu tartışmasızdır.

Ticari hayat serilik ve sürekliliğe ihtiyaç duyan, değişken bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticari hayata ilişkin olarak yapılacak hukuki iş ve işlemlerin doğruluğu kadar hızlılığı da önem arz etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan konulardan biri de ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de uluslararası alanda ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin kaldırılması ve azami ölçüde güvenin sağlanması aşamasında ticari sözleşmeler önemli bir rol oynamaktadır.

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret hızla yaygınlaşmaktadır. E-ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik araçlar ve internet üzerinden yürütüldüğü zamanlarda söz konusu olmaktadır. Bu alan her ne kadar yaygınlaşmakta olsa da henüz ülkemiz açısından yeni bir alan olduğundan, bu alanda ilerlemek isteyen tacirlerin doğru hukuk bürosu ile çalışarak etkili bir hukuki danışmanlık alması gerektiğini düşünmekteyiz.

* Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
* Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
* Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
* Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
* Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
* Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.
* Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
* Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
* İhtiyaca ve projeye uygun olarak nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
* Bu bağlamda gizlilik sözleşmeleri , proje geliştirme sözleşmeleri, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları, ön anlaşmalar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin tanzimi ile değerlendirilmesi. Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
* Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması.
* Özsermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
* Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması.
* Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
* Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
* Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
* Konkordato için hukuki hizmet verilmesi.
* İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi.
* Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi.
* Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi.
* Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme.
* E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi.